9408 Wilson Ave SW, Byron Center, Mi 49315

(616) 878-1619

Email: parishoffice@stsebastianmi.org

Annual November Raffle

Annual November Raffle

Our Winners…
Nov. 16 – Brittney Eiseler
Nov. 15 – Richard Konwinski
Nov. 14 – John Cekander
Nov. 13 – Daniel Morell
Nov. 12 – Mark & Denise Gebott
Nov. 11 – Shannon & Theresa Simon
Nov. 10 – Gordon & Mary Abel
Nov. 9 – Kathy Carrier
Nov. 8 – Mona Andre
Nov. 7 – Matt Millard
Nov. 6 – Annette Dismore
Nov. 5 – Pat Fein
Nov. 4 – William Kober
Nov. 3 – Jennifer Fischer
Nov. 2 – Barb Stoddard
Nov. 1 – Mary Lou Pitsch